Obchodní podmínky - půjčovna

1 OBECNÁ USTANOVENÍ
1.1 Předmětem pronájmu je nářadí, stroje, včetně jejich doplňků a příslušenství, stavebně technické vybavení a rovněž jiné movité věci z nabídky společnosti Kobercové centrum Milan Binder, Čapkova 157, 664 84 Zastávka u Brna, dále jen Pronajímatel.

1.2 Pronajímatel je zejména povinen předmět nájmu poskytnout fyzické, nebo právnické osobě dále Nájemci a umožnit mu jeho řádné užívání po dobu trvání nájemní smlouvy a Nájemce je povinen předmět nájmu převzít, řádně užívat v souladu s jeho určením a předepsaným způsobem používání a zaplatit za toto užívání sjednané nájemné.

1.3 Smluvní strany jednají dle platných předpisů a zásad soukromého práva; neplyne-li z jejich ujednání nebo platných předpisů něco jiného, plní své povinnosti současně. Pro řešení sporů vzniklých z této smlouvy si strany výslovně sjednávají věcnou a místní příslušnost soudu Pronajímatel.

2 OKAMŽIK VZNIKU PRONÁJMU
2.1 Nájemní vztah vzniká momentem převzetí předmětu nájmu. Nájemcem, nebo v okamžiku předání předmětu nájmu prvnímu dopravci z dílčí smlouvy, kdy neoddělitelnou součástí dílčí smlouvy jsou i tyto smluvní Obchodní podmínky – dále jen Smlouva.

2.2 Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu během doby stanovené ve Smlouvě. Jeho nevrácení, pakliže nebude sjednáno jinak, je považováno za neoprávněné užívání předmětu nájmu a je možným důvodem k odstoupení od Smlouvy s účinky ex nunc ze strany Pronajímatele.

3 TRVÁNÍ NÁJMU A UKONČENÍ NÁJMU
3.1 Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu během doby sjednané ve Smlouvě. Nevrácení předmětu nájmu po ukončení účinnosti sjednané nebo prodloužené doby nájmu je považováno za neoprávněné užívání předmětu nájmu bez právního důvodu.

3.2 Nájem zaniká zejména vydáním (vrácením či odebráním) předmětu nájmu Pronajímateli, anebo odstoupením od smlouvy. Pokud Nájemce předmět nájmu vrátí před uplynutím sjednané doby nájmu, je Pronajímatel oprávněn požadovat nájemné za celou sjednanou dobu nájmu.

3.3 Pronajímatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že se Nájemce dostane do prodlení z důvodu neplacení sjednaného nájemného, nebo má-li Pronajímatel podezření, že v důsledku trvání Smlouvy a dispozice s předmětem nájmu může vzniknout škoda či jiná újma. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok Pronajímatele na úhradu sjednaného nájemného, ani nárok na náhradu škody, úhradu nákladů a úroků vzniklých v souvislosti s trváním nájmu, a to i za dobu časově následující po odstoupení od smlouvy, a to až do okamžiku vrácení předmětu nájmu zpět do dispozice Pronajímatele. Vrácení předmětu nájmu zmocněným dopravcem Nájemce je považováno za vrácení předmětu nájmu osobně Nájemcem.

4 NÁJEMNÉ
4.1 Cena nájemného je dána platným ceníkem Pronajímatele na adrese www.kobercove-centurm.cz. nebo akceptovanou cenovou nabídkou Pronajímatele. Po vzájemné dohodě Pronajímatele a Nájemce, může dojít k sjednání slevy z ceníku.

5 SOUHLAS S PŘEVZETÍM NEVRÁCENÉHO PŘEDMĚTU NÁJMU
5.1 V případě odstoupení od smlouvy a následným prodlením s vrácením předmětu nájmu zpět Pronajímatel je Pronajímatel oprávněn kdykoli, a to i bez předchozího oznámení, odebrat předmět nájmu Nájemci, resp. osobě, u které se nachází.

5.2 Nájemce je povinen poskytnout i Pronajímateli potřebnou součinnost tak, aby předmět nájmu mohl být í Pronajímatelem převzat nejpozději ve lhůtě do 2 dnů od data odstoupení od smlouvy.

5.3 Nájemce souhlasí, aby si Pronajímatel zjednal přístup k předmětu nájmu.

5.4 Jakákoliv odpovědnost i Pronajímatel za škodu, která příp. vznikne nájemci v souvislosti s ukončením smlouvy, resp. odebráním zboží, je vyloučena.

5.5 Náklady na převzetí nevráceného předmětu nájmu budou považovány za škodu vniklou porušením závazku Nájemce.

5.6 V případě, že nebude předmět nájmu vrácen ani po odstoupení od smlouvy, nebo po sjednaném termínu ukončení nájmu, ujednávají strany smluvní pokutu ve výši původně sjednaného nájmu navýšeného o 20%.

6 UŽÍVÁNÍ PŘEDMĚTU NÁJMU
6.1 Pokud je předmět nájmu při vrácení poškozen, popíše Pronajímatel rozsah poškození do protokolu o vrácení. V případě, že nájemce nesouhlasí s rozsahem nebo zaviněním poškození, požádá pronajímatel autorizovaný servis nebo soudního znalce o stanovisko závazné pro obě strany. V případě, že poškození předmětu nájmu nebylo možné odhalit běžnou kontrolou, je pronajímatel povinen tak učinit neprodleně po jeho zjištění.

6.2 Nájemce se zavazuje škodu, způsobenou na předmětu nájmu, pronajímateli uhradit.

6.3 Nájemce užívá předmět nájmu v souladu s návodem k obsluze. V souladu s návodem také provádí běžnou údržbu stroje a nářadí a dbá o jeho dobrý technický stav během výpůjčky.

6.3 Nájemci se výslovně zakazuje provádět jakékoli opravy a technické úpravy na předmětu nájmu, pokud mu k tomu Pronajímatel nedal souhlas.

7 PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE
7.1 Pronajímatel je povinen vydat předmět nájmu výhradně osobám určených nájemcem.

7.2 Pronajímatel se zavazuje předat nájemci ke každému předmětu nájmu návody k obsluze a veškeré další dokumenty, nutné pro správné zacházení se strojem a užívání v souladu s BOZP. Nájemce svým podpisem Smlouvy stvrzuje, že od pronajímatele všechny tyto dokumenty obdržel a bude se jimi řídit. Pronajímatel neodpovídá za škody vzniklé používáním předmětu nájmu třetí osobou s výjimkou, kdy byla škoda způsobena porušením povinnosti pronajímatele.

7.3 Pokud nájemce užívá předmět nájmu neoprávněně, nebo takovým způsobem, kterým předmět nájmu opotřebovává nad míru přiměřenou okolnostem nebo hrozí jeho zničení, pronajímateli vzniká škoda, nebo mu hrozí škoda, je pronajímatel oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit a předmět nájmu odebrat bez předchozího oznámení na náklady nájemce.

8 PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE
8.1 Nájemce je povinen používat předmět nájmu pouze pro práce, pro které je určen. Při manipulaci, práci a skladování budou pracovníci nájemce dodržovat platné právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP a používat požadované osobní ochranné pracovní prostředky.

8.2 Nájemce používá předmět nájmu na vlastní odpovědnost a odpovídá za škody vzniklé jeho provozem.

8.3 Nájemce je povinen zdržet se bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele provedení jakýchkoli oprav, změn nebo technických úprav předmětu nájmu.

8.4 Nájemce je povinen pronajímateli neprodleně a prokazatelně oznámit poškození, poruchu, havárii, ztrátu nebo odcizení předmětu nájmu.

8.5 V případě oznámení uvedeného příslušnému oddělení police ČR, je nájemce povinen písemné potvrzení policie o oznámení této skutečnosti či jeho kopii prokazatelně doručit nájemci.

8.6 Nájemce se zavazuje v průběhu nájmu umožnit pronajímateli provedení servisní prohlídky, předepsaných kontrol, zkoušek a revizí a to do 24 hodin po oznámení.

9 OBECNÁ USTANOVENÍ
9.1 Otázky smlouvou neupravené se řídí českým právem, a to především zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Nájemce potvrzuje svým podpisem ve smlouvě, že se smluvními podmínkami bez výhrady souhlasí a tyto podmínky jsou mu jako příloha smlouvy v plném rozsahu známé.

9.2 Smluvní podmínky neobsahují dle obsahu ani způsobu vyjádření podmínky, které nelze rozumně očekávat, ani zvláštní požadavky.

9.3 Závazky vzniklé dle smlouvy budou rovněž projevem pravé a svobodné vůle stran, s možností Zákazníka při jednání ovlivnit jejich znění s vědomím možnosti smlouvu neuzavírat.