Úpravy podkladu

Předpokladem odborného provedení prací, resp. položení podlahoviny je bezvadný a správně připravený podklad.
V zásadě musí mít podklad před položením podlahové krytiny tyto vlastnosti:

  • rovný
  • bez trhlin a prachu
  • dostatečně pevný
  • hladký
  • tuhý
  • suchý bez zbytkové vlhkosti.

Příprava podkladu před stěrkováním

Zkontrolujte rovinnost podkladu. Pro změření použijte lať délky 2 m, na jejíchž koncích jsou podložky a pomocí odměrného klínku zjistíte případnou odchylku. Mezní odchylka podlahy v místnostech pro trvalý pobyt osob (byty včetně koupelny a WC, kanceláře, nemocniční pokoje, kulturní zařízení, obchody, komunikace uvnitř objektu apod.) je ± 2 mm podle ČSN 74 4505.

Zkontrolujte povrch, zda není mastný, případně ho odmastěte (pozor na asfalt a asfaltovou lepenku). V případě odstranění asfaltových povrchů postup konzultujte
s výrobcem stavební chemie. Zkontrolujete pevnost a soudržnost podkladu, který musí být bez prasklin, popřípadě sešitý, opravený vhodným materiálem k tomu určeným.

Dilatační spáry musí být zachovány. Pracovní spáry lze v určitých případech sešít, ale to řeší projektová dokumentace.

Cementový a anhydritový potěr musí být přebroušen a zbaven všech nesoudržných častí, všech materiálů, které by mohly nepříznivě ovlivňovat adhezní vlastnosti použité stěrky i lepidla.

Praskliny v potěru lze ošetřit dvěma způsoby. Konvenčním sponkováním, kde dochází k pevnému spojení obou částí pomocí pryskyřice a ocelových sponek.  Prasklina se prořeže podélně a následně napříč každých cca 30 až 40 cm pod úhlem 90 stupňů. Do těchto řezů se vloží ocelové sponky tak, aby po zalití byly
zcela pod povrchem. U větších ploch je možné použít i samostatnou epoxidovou penetraci v kombinaci se samostatnými sponkami. Po vytvrzení je možné ihned
zahájit další podlahářské práce.

Druhou možností v případě následného stěrkování je použití speciální vložky (např. GFM a GFS–PCI) pro popraskané podklady samostatně nebo v kombinaci.

Před dalším postupem podklad dokonale zbavte všech nečistot vysátím průmyslovým vysavačem.

V případě nejasností se obraťte na technické oddělení výrobce stavební chemie.

Nejvyšší normově přípustné hodnoty (gravimetrické) vlhkosti

Nášlapná vrstva Cementový potěr, beton Potěr na bázi síranu vápenatého
Kamenná nebo keramická dlažba 5 % 0,5 %
Lité podlahoviny na bázi cementu 5 % nelze instalovat
Syntetické lité podlahoviny 4 % 0,5 %
Paropropustná textilie 5 % 1,0 %
PVC, linoleum, guma, korek 3,5 % 0,5 %
Dřevěné podlahoviny, parkety,
laminátové podlahoviny
2,5 % 0,5 %


V případě, že součástí podlahy je systém podlahového vytápění, musí být požadavek na nejvyšší dovolenou vlhkost u cementového potěru snížen o 0,5 %, u potěru na bázi síranu vápenatého o 0,2 %.

Orientační přepočet hodnot vlhkosti podle metodiky měření:

Metody Vlhkost (%)
Gravimetrická metoda 1,8 2,2 2,5 2,7 3,2 3,6 4,1 4,5 5,0 5,5 5,9
Karbidová (CM) metoda 0,7 1,0 1,25 1,4 1,8 2,1 2,5 2,9 3,2 3,6 4,0

 

Jako jediné měření je uznávané měření zbytkové vlhkosti podle ČSN 74 4505 karbidovou nebo gravimetrickou metodou. Měření dotykovými vlhkoměry slouží pouze pro orientační měření vlhkosti.

Zvláštní pozornost věnujte kontrole vlhkosti před pokládáním do sklepních a suterénních prostor, starších či rekreačních staveb, kde nemusí být stavba dostatečně
odizolována proti vznikající vlhkosti či vlhkost kolísá v důsledku výkyvů teplot při nedostatečném větrání z důvodu víkendového používání (například pokládka
PVC v suterénu na stávající dlažbu, která vlhne).

Složení, konstrukce a kvalita podkladu

Znalost složení konstrukce poskytuje užitečné informace, které vám umožní správně zkontrolovat přijatelnou vlhkost, pevnost v tlaku a tahové napětí podkladu.
Kromě toho zjistíte informace o typu přípravy podkladu a podlahové vyrovnávací vrstvě, lepidle a případné zábraně proti vniknutí vlhkosti, které můžete během
procesu instalace potřebovat.

Dřevotřískové a cementotřískové podklady

Velkoformátové desky by neměly mít menší tloušťku než 18 mm a hustotu minimálně 700 kg/m3. Doporučujeme používání velkoformátových desek výrobních
rozměrů 1200×2400 mm, případně 600×2400 mm. Nejvhodnější je použití velkoformátových dílců opatřených zámkem – drážka a pero. Desky musí být připevněny
k podkladu v rozteči 350 mm hřebíky se ztracenou hlavou nebo vruty se zápustnou hlavou v délce minimálně 2,5násobku síly desky nebo nástřelovými sponkami. Pro rozteče podpěr do 450 mm lze používat dílce tloušťky minimálně 18 mm. Pro rozteče podpěr 610 mm musí být použity dílce tloušťky min. 22 mm. Dřevotřískové a cementotřískové desky nesmí obsahovat pojiva zhoršující adhezi lepidla. Instalace dvou vrstev vzájemně spojených vruty s překrytím spár zpravidla zajistí dostatečnou tuhost a rovinnost. Veškeré spoje musí byt lepeny za účelem dodržení přesného usazení a rovinnosti. Tento typ podkladu doporučujeme stěrkovat, aby
nedošlo k prokreslení spár do finálního povrchu. Materiály, které mohou byt napadeny houbami nebo dřevokazným hmyzem, je nutno preventivně chránit vhodnými fungicidními a insekticidními prostředky. Před instalací podlahové krytiny je nutné zajistit rovnovážný obsah vlhkosti v panelech i dřevěných nosných konstrukcích.
Doporučuje se aklimatizace těchto prvků v podmínkách budoucího provozu alespoň po dobu 7 dnů.

Podklady z keramických a cementových dlaždic a litého terazza

Veškeré dlaždice v ploše musí byt neporušené, pevně spojené s podkladem, uvolněný spárovací materiál musí byt ze spár odstraněn. Povrchy odmastíme za pomoci vodou ředitelného odmašťovače, opláchneme roztokem prací sody rozpuštěné v horké vodě a neutralizujeme čistou vodou. Před aplikací penetračního nátěru a vyrovnávací stěrky v tloušťce cca 3 mm povrch zdrsníme z důvodů zlepšení adheze. Při pokládce podlahovin na podklad ze starých keramických dlažeb se musí odstranit nečistoty a vrstvy snižující přídržnost. Následné celoplošné mechanické broušení zajistí odstranění tenkého filmu starých čističů a zvýší tak přídržnost následných nových vrstev. Dále je nutné odstranit / opravit všechna místa, kde se lokálně separuje dlažba od podkladu. Je nutné plochu napenetrovat speciální penetrací (nesavý podklad) a po jejím vyschnutí celoplošně přestěrkovat v tloušťce minimálně 3 mm. Při pokládce podlahovin na podklad z terazza je nutné všechny vrstvy, které snižují přilnavost, beze zbytku odstranit. Plochu je nutné celoplošně přebrousit (brusný papír č. 60), popřípadě odmastit vhodným přípravkem. Důležité je prověření, zda plocha není podsklepená. Pokud ano, je nutné použít jako penetraci uzávěru proti vlhkosti ve dvou nátěrech.