Stěrkování - vyrovnání podkladu

Podklad doporučujeme obrousit, aby byl hladký a rovný. Nezapomeňte na místa kolem zdí, topení, inženýrských sítí apod.

Po obvodu místnosti musí být umístěna dilatační páska, nivelační stěrka se nesmí dotýkat stěn a ostatních konstrukcí.

Obvodové pásky u plovoucích potěrů na tepelně zvukové izolaci mají oddělit jednotlivé stavební konstrukce. To zabraňuje v tomto případě přenášení zvuku z podlahy do dalších konstrukcí. Obvodové pásky také pomáhají při pohybu konstrukcí vlivem teplot a při vysychání cementových samonivelačních stěrek, u kterých probíhá expanze a následné smrštění.

Podklad ošetřete penetrací určenou pro daný povrch (savý nebo nesavý povrch, dřevo, zbytky lepidel aj. a postupujte dle návodu použité stavební chemie
daného výrobce).


Disperzní penetrace musí zcela vyschnout, nestačí pouze její vyschnutí „na dotek“. Důvodem je to, že u disperzní penetrace dochází k odpařování vody, kterou obsahuje, do vzduchu, a jejímu pronikání do podkladu. Díky ztrátě vlhkosti se může vytvořit syntetický uzavřený film. Toto je zejména důležité u podkladů, které jsou citlivé na vlhkost, jako například všechny sádrové potěry, prkenné podklady nebo podklady z OSB desek. Je nutné chránit takové podklady před záměsovou vodou ze samonivelační stěrky.

Pokud se do samonivelační stěrky přidá větší množství záměsové vody, než je předepsáno, nebo je aplikovaná v tloušťkách menších, než doporučuje její výrobce, může dojít k jejímu poškození i při použití správné tvrdosti koleček u kolečkových židlí!

Minimální vrstva samonivelační stěrky by měla být 2 mm, lépe 3 mm. Jen tak může disperzní lepidlo správně odvést vodu, kterou obsahuje, do podkladu a následně správně fungovat. Na nesavých podkladech bez výjimky vždy minimálně 3 mm.

OSB deska vytváří díky svému složení jen velmi málo savý a pro disperzní lepidla nevyhovující podklad. Pro správný odvod vody z lepidla je doporučené
takovýto podklad vždy dostatečně přestěrkovat.

OSB desky se mohou pokládat v jedné nebo dvou vrstvách. Minimální tloušťka musí být v obou případech 25 mm. Pro parketářské práce je lepší prolepit dohromady dvě desky o tloušťce 13, lépe 16 mm. Přitom je nutné vycházet z toho, že desky leží pevně přišroubované do odpovídajícího a stabilního roštu.

Důležitou funkcí je přilnutí samonivelační stěrky. To zajistí pouze řádně vyschlá penetrace s uzavřeným filmem v celé ploše. Nestačí, aby byla penetrace vyschlá
tzv. „na dotek“ – taková penetrace nezajistí v kombinaci se záměsovou vodou samonivelační stěrky účinnou ochranu a uzavření podkladu. V případě užití stěrkovací
hmoty zvolte takovou, která je vhodná pro daný podklad s ohledem na výšku/tloušťku, zatížení stěrkovací hmoty a druh materiálu, který bude následně pokládán.

Každý výrobce a dodavatel stavební chemie vyžaduje z důvodu certifikace svých výrobků a certifikovaných postupů, aby celá skladba použitých materiálů byla s ohledem na vlastnosti jednotlivých výrobků a materiálů od jednoho výrobce (penetrace - nivelace - lepidlo), což je předmětem posuzování při vyřizování reklamací.

Musí se zamezit přímému slunečnímu svitu na podklad před i po dobu vyzrávání podlahového souvrství. Zamezte průvanu při vyzrávání. Cementový a anhydritový potěr je třeba vždy vystěrkovat samonivelační hmotou. Před pokládkou podklad zbavte dokonale všech nečistot vysátím průmyslovým vysavačem.